SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA
Trường THPT Cầm Bá Thước

THỜI KHÓA BIỂU

( Áp dụng từ ngày 15/01/2018 )
Học kỳ 2, năm học 2017-2018

 


Lưu ý: Thầy/Cô GVCN nhắc nhở học sinh ghi chép TKB buổi sáng và buổi chiều để thực hiện ______________________________________

1. Thời khoá biểu theo lớp

2. Thời khoá biểu theo tên giáo viên

3. Thời khoá biểu toàn trường buổi sáng

4. Thời khoá biểu toàn trường buổi chiều

5. Thời khóa biểu giáo viên theo tổ

Created by Nguyen Ba Ngoc on 12-01-2018

Trường THPT Cầm Bá Thước - ĐT:02373.873.683 - Website: www.thptcambathuoc-thanhhoa.edu.vn