TRANG CHỦ » ĐOÀN THANH NIÊN » ĐÔNG ẤM VÙNG CAO

DANH SÁCH CÁ NHÂN/TỔ CHỨC ỦNG HỘ CHƯƠNG TRÌNH ĐỒNG ẤM VÙNG CAO 2019

Thứ tư - 16/01/2019 09:20
Mọi chi tiết ủng hộ sẽ được cập nhật chi tiết tại bảng sau...
STT Cá Nhân/Tổ Chức Tiền   Địa chỉ Nhóm trưởng quyên góp
1 Cơ quan kho bạc 200.000   Khu 3 - TT Phạm Văn Tuấn Anh
2 Bác Lê Sỹ Kế 50.000   Khu 2 - TT Phạm Văn Tuấn Anh
3 Cô Tự 50.000   Khu 2 - TT Phạm Văn Tuấn Anh
4 SN 189 - đường Lê Lợi 20.000   Khu 2 - TT Phạm Văn Tuấn Anh
5 Nha Khoa Việt Mỹ 100.000   Khu 2 - TT Phạm Văn Tuấn Anh
6 SN 195 - đường Lê Lợi 50.000 Q. Áo Khu 2 - TT Phạm Văn Tuấn Anh
7 SN 203 - đường Lê Lợi 50.000   Khu 2 - TT Phạm Văn Tuấn Anh
8 SN 209 - đường Lê Lợi 50.000   Khu 2 - TT Phạm Văn Tuấn Anh
9 SN 219 - đường Lê Lợi 50.000   Khu 2 - TT Phạm Văn Tuấn Anh
10 SN 241- đường Lê Lợi 20.000   Khu 2 - TT Phạm Văn Tuấn Anh
11 SN 11 - đường Lê Văn An 100.000   Khu 2 - TT Phạm Văn Tuấn Anh
12 SN 13- đường Lê Văn An 100.000   Khu 2 - TT Phạm Văn Tuấn Anh
13 SN 21 - đường Lê Văn An 20.000   Khu 2 - TT Phạm Văn Tuấn Anh
14 SN 08 - đường Lê Văn An 100.000   Khu 2 - TT Phạm Văn Tuấn Anh
15 SN 39 - đường Lê Văn An   Q. Áo Khu 2 - TT Phạm Văn Tuấn Anh
16 SN 26 - đường Lê Văn An 20.000   Khu 2 - TT Phạm Văn Tuấn Anh
17 SN 03 - đường Lê Văn An 50.000   Khu 2 - TT Phạm Văn Tuấn Anh
18 Nguyễn Thị Tươi 50.000   Ngọc Phụng Trịnh Thị Diệp
19 Công Định 50.000   Ngọc Phụng Trịnh Thị Diệp
20 Huy Hằng   Q. Áo Ngọc Phụng Trịnh Thị Diệp
21 Thôn Hòa Lâm   10 màn Ngọc Phụng Trịnh Thị Diệp
22 Nguyễn Công Hàn 50.000   Ngọc Phụng Trịnh Thị Diệp
23 GĐ anh Huân 20.000   Ngọc Phụng Trịnh Thị Diệp
24 Quầy Thuốc Mỹ Đình 50.000   Ngọc Phụng Trịnh Thị Diệp
25 HT Mầm Non NP 50.000   Ngọc Phụng Trịnh Thị Diệp
26 Nguyễn Thị Thương 20.000   Ngọc Phụng Trịnh Thị Diệp
27 Trịnh Thị Duyên 20.000   Ngọc Phụng Trịnh Thị Diệp
28 Trịnh Thị Yến 20.000   Ngọc Phụng Trịnh Thị Diệp
29 CĐ MN NP 300.000   Ngọc Phụng Trịnh Thị Diệp
30 Trường TH NP1 200.000   Ngọc Phụng Trịnh Thị Diệp
31 Ông Lê Văn Đồng 50.000   Ngọc Phụng Trịnh Thị Diệp
32 Salon Đồng Hưng 20.000   Ngọc Phụng Trịnh Thị Diệp
33 Trần Thị Tuyên 50.000   Ngọc Phụng Trịnh Thị Diệp
34 Trịnh Đăng Liêm 50.000   Ngọc Phụng Trịnh Thị Diệp
35 Duy Thức 50.000   Ngọc Phụng Trịnh Thị Diệp
36 Cô Nhung 20.000   Ngọc Phụng Trịnh Thị Diệp
37 Chị Thu 20.000   Ngọc Phụng Trịnh Thị Diệp
38 Đức Huy 10.000   Ngọc Phụng Trịnh Thị Diệp
39 Nội Thất Trường Phát 20.000   Ngọc Phụng Trịnh Thị Diệp
40 Lê Minh Việt 20.000   Ngọc Phụng Trịnh Thị Diệp
41 Salon Quân Dung 50.000   Ngọc Phụng Trịnh Thị Diệp
42 Đỗ Văn Quân 50.000   Ngọc Phụng Trịnh Thị Diệp
43 NM Tôn Hòa Lâm 50.000   Ngọc Phụng Trịnh Thị Diệp
44 Nguyễn Duy Cường 30.000   Ngọc Phụng Trịnh Thị Diệp
45 Cô Hiền Quân   Q. Áo Ngọc Phụng Trịnh Thị Diệp
46 Cửa hàng Đức Dung 50.000      
47 Chú Thực 20.000      
48 GĐ Hiền Loan 20.000      
49 Bà Phạm Thị Tuyên 20.000      
50 Chú Định 100.000      
51 Anh Tâm 30.000      
52 Thanh Điệp 30.000      
53 GĐ Hoan Thư 100.000      
54 Cường Anh 50.000      
55 Trịnh Văn Tuấn 50.000      
56 Lê Đăng Hùng 50.000      
57 Phạm Thị Dương 50.000      
58 Hà Thị Dần 10.000      
59 Lê Thị Chung 50.000 Q. Áo    
60 Trịnh Phú Thương 100.000      
61 Điện lạnh Giang Dung 100.000      
62 Lê Trọng Kiên 20.000      
63 Dũng Sinh 20.000 Q. Áo    
64 Vũ Thị Hà   Q. Áo    
65 Hà Xuân Quang   Q. Áo    
66 Trịnh Như Cảnh 50.000      
67 Phạm Thị Huệ   Q. Áo    
68 Trịnh Thị Tính   Q. Áo    
69 Lê Thị Khương   Q. Áo    
70 Bác Nga 50.000 Q. Áo    
71 Tống Thị Hà 50.000      
72 GĐ Bác Thành 30.000   Khu 5 - TT Dương Thảo Phương
73 Đức Anh 50.000   Khu 5 - TT Dương Thảo Phương
74 GĐ Bác Tranh 50.000   Khu 5 - TT Dương Thảo Phương
75 GĐ Đảng Luyến 20.000   Khu 5 - TT Dương Thảo Phương
76 GĐ Liên Yêu 20.000   Khu 5 - TT Dương Thảo Phương
77 GĐ Hiền Tùng 20.000   Khu 5 - TT Dương Thảo Phương
78 GĐ Anh Cường 20.000   Khu 5 - TT Dương Thảo Phương
79 GĐ Bác Hoan 10.000   Khu 5 - TT Dương Thảo Phương
80 GĐ Bác Dương 20.000   Khu 5 - TT Dương Thảo Phương
81 SN 34 - CBT 50.000     Phạm Văn Tuấn Anh
82 SN 30 - CBT 50.000     Phạm Văn Tuấn Anh
83 SN 04 - Lê Ninh 50.000     Phạm Văn Tuấn Anh
84 SN 06 - Lê Ninh 50.000     Phạm Văn Tuấn Anh
85 SN 10 - Lê Ninh 50.000     Phạm Văn Tuấn Anh
86 SN 16 - Lê Ninh 50.000     Phạm Văn Tuấn Anh
87 SN 18 - Lê Ninh 50.000     Phạm Văn Tuấn Anh
88 SN 20 - Lê Ninh 50.000     Phạm Văn Tuấn Anh
89 Thầy Điệp 100.000     Phạm Văn Tuấn Anh
90 SN 287 - Lê Lợi   Q. Áo   Phạm Văn Tuấn Anh
91 Trúc Quỳnh + Như Quỳnh   Q. Áo   Phạm Văn Tuấn Anh
92 SN 205 - Lê Lợi 30.000   Khu 2 - TT Phạm Văn Tuấn Anh
93 Cô Thu 50.000   Khu 2 - TT Phạm Văn Tuấn Anh
94 Cô Oanh 50.000   Khu 2 - TT Phạm Văn Tuấn Anh
95 Bác Thu 20.000   Khu 2 - TT Phạm Văn Tuấn Anh
96 Cô Quang Thiện 50.000   Khu 2 - TT Phạm Văn Tuấn Anh
97 Lê Đình Hòa 50.000   Khu 2 - TT Phạm Văn Tuấn Anh
98 Cô Tuyết 40.000   Khu 2 - TT Phạm Văn Tuấn Anh
99 Cô Thúy Quang 200.000   Khu 2 - TT Phạm Văn Tuấn Anh
100 Bác Bông 500.000   Khu 2 - TT Phạm Văn Tuấn Anh
101 SN 33 - CBT 40.000   Khu 2 - TT Phạm Văn Tuấn Anh
102 SN 41 - CBT 20.000   Khu 2 - TT Phạm Văn Tuấn Anh
103 SN 43 - CBT 50.000   Khu 2 - TT Phạm Văn Tuấn Anh
104 Chú Nguyễn Khắc Tú 100.000   Khu 2 - TT Phạm Văn Tuấn Anh
105 TGĐT Long Duyên 50.000   Khu 2 - TT Phạm Văn Tuấn Anh
106 Bác Thu Minh 50.000   Khu 2 - TT Phạm Văn Tuấn Anh
107 Cô Trịnh Thị Vân Anh 50.000   Khu 2 - TT Phạm Văn Tuấn Anh
108 SN 321 - Lê Lợi 50.000   Khu 2 - TT Phạm Văn Tuấn Anh
109 SN 323 - Lê Lợi 100.000   Khu 2 - TT Phạm Văn Tuấn Anh
110 SN 277 - Lê Lợi   Q. Áo Khu 2 - TT Phạm Văn Tuấn Anh
111 Cô Dung 50.000   Khu 2 - TT Phạm Văn Tuấn Anh
112 Lương Thị Hồng Nhung 50.000     Nguyễn Thị Tâm
113 Lang Thị Thuận 11.000     Nguyễn Thị Tâm
114 Lê Văn Khân 20.000     Nguyễn Thị Tâm
115 Lê Viết Xuân 50.000     Nguyễn Thị Tâm
116 Lê Văn nghĩa 100.000     Nguyễn Thị Tâm
117 Hoàng Cường Đạo 200.000     Nguyễn Thị Tâm
118 Cơ Khí Chiến Duyên 100.000     Nguyễn Thị Tâm
119 Bác Hoa Tuấn 20.000     Nguyễn Thị Tâm
120 Tạ Thị Hằng 100.000     Nguyễn Thị Tâm
121 Tạ Duy Thế 50.000     Nguyễn Thị Tâm
122 Bạo 10.000     Nguyễn Thị Tâm
123 Nguyễn Thị Nga 50.000     Nguyễn Thị Tâm
124 Trần Thị Linh 20.000     Nguyễn Thị Tâm
125 Trần Hùng Việt 100.000     Nguyễn Thị Tâm
126 Lê Thị Thúy 50.000     Nguyễn Thị Tâm
127 Nông Đức Mạnh 100.000     Nguyễn Thị Tâm
128 Nguyễn Thị Thờn 10.000     Nguyễn Thị Tâm
129 Hà Văn Lợi 10.000     Nguyễn Thị Tâm
130 Lý Thị Đào 50.000     Nguyễn Thị Tâm
131 Nguyễn Phương Phương 50.000     Nguyễn Thị Tâm
132 Tiệm Vàng Tuấn Vũ 200.000     Nguyễn Thị Tâm
133 Trần Thị Sinh 30.000     Nguyễn Thị Tâm
134 Phạm Thị Thúy 50.000     Nguyễn Thị Tâm
135 Lê Đình Hưng 50.000     Nguyễn Thị Tâm
136 Nguyễn Đình Thành 50.000     Nguyễn Thị Tâm
137 Nguyễn Thị Hiền 10.000     Nguyễn Thị Tâm
138 Nguyễn Phú Phọng 20.000     Nguyễn Thị Tâm
139 Đoàn Hồng Quân 50.000     Nguyễn Thị Tâm
140 Lê Thị Hường 20.000     Nguyễn Thị Tâm
141 Chú Đại 50.000     Nguyễn Thị Tâm
142 Anh Thọ 50.000     Nguyễn Thị Tâm
143 Nguyễn Thị Phương 50.000     Nguyễn Thị Tâm
144 Nguyễn Thị Chinh 20.000     Nguyễn Thị Tâm
145 Hoàng Thị Hường 20.000     Nguyễn Thị Tâm
146 DĐỗ Văn Trường 20.000     Nguyễn Thị Tâm
147 Nguyễn Hữu Nghĩa 20.000     Nguyễn Thị Tâm
148 Nguyễn Thị Lan 50.000     Nguyễn Thị Tâm
149 Không Tên 20.000     Nguyễn Thị Tâm
150 Lê Thị Hằng 20.000     Nguyễn Thị Tâm
151 Cửa hàng Lương Oanh 50.000     Nguyễn Thị Tâm
152 Nhà Hàng Thảo Liên 50.000     Nguyễn Thị Tâm
153 Vũ Ngọc Tuấn 20.000     Nguyễn Thị Tâm
154 Karaoke Tuấn Hải 50.000     Nguyễn Thị Tâm
155 Dương Nguyệt 50.000     Nguyễn Thị Tâm
156 Lê Văn Vinh 50.000     Nguyễn Thị Tâm
157 Mai Thị Thơm 20.000     Nguyễn Thị Tâm
158 Lê Duy Nam 20.000     Nguyễn Thị Tâm
159 Đỗ Xuân Thanh 100.000     Nguyễn Thị Tâm
160 Hà Đức Dũng 50.000     Nguyễn Thị Tâm
161 Hà Văn Khải 50.000     Nguyễn Thị Tâm
162 Bác Lương 20.000     Nguyễn Thị Tâm
163 Lê Hữu Hùng 100.000     Nguyễn Thị Tâm
164 Đỗ Thị Thanh 20.000     Nguyễn Thị Tâm
165 Đoàn Văn Nam 50.000     Nguyễn Thị Tâm
166 Tuấn Thu 20.000     Nguyễn Thị Tâm
167 Anh Đức 20.000     Nguyễn Thị Tâm
168 Nguyễn Văn Hoan 80.000     Nguyễn Thị Tâm
169 Hùng Hoài 50.000     Nguyễn Thị Tâm
170 Hoàng Thị Hạnh 20.000     Nguyễn Thị Tâm
171 Phạm Hữu Kiên 50.000     Nguyễn Thị Tâm
172 Lê Văn Long 50.000     Nguyễn Thị Tâm
173 Không Tên 10.000     Nguyễn Thị Tâm
174 Hoàng Hữu Hải 50.000     Nguyễn Thị Tâm
175 Nguyễn Văn Chung 50.000     Nguyễn Thị Tâm
176 Phạm Hữu Cường 50.000     Nguyễn Thị Tâm
177 Anh Đức 30.000     Nguyễn Thị Tâm
178 Lê Thị Yên 30.000     Nguyễn Thị Tâm
179 Đoàn Thị Phồng 20.000     Nguyễn Thị Tâm
180 Trần Thị Tuyết 20.000     Nguyễn Thị Tâm
181 Nguyễn Hữu Lập 9.000     Nguyễn Thị Tâm
182 Lê Thị Quyên 20.000     Nguyễn Thị Tâm
183 Trần Văn Lộc 50.000     Nguyễn Thị Tâm
184 Không tên 30.000     Nguyễn Thị Tâm
185 Nguyễn Thị Hằng 50.000     Nguyễn Thị Tâm

Tác giả bài viết: Đoàn trường

Nguồn tin: Đoàn trường

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: chi tiết, ủng hộ

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

ĐĂNG NHẬP

LIÊN KẾT WEBSITE

Bộ giáo dục và đào tạo

Sở GD&ĐT Thanh Hoá

Nhập điểm VNEDU
Giai toán trên mạng